Monday, February 17, 2014

OPEN CALL 2014


SHADOW CASTERS OPEN CALL FOR THE NEW EDITION OF WALL DISPLAYS

ZA HRVATSKU VERZIJU PRITISNITE OVDJE!
Deadline: March 20th, 2014
Contact: bacaci.sjenki@gmail.com


About the project Wall Displays (WD) ZAGREB PARAFERNALIE:
The Wall Displays project began in 2006 as a window/ communication channel of the invisible parts of the long-term research project “Re-collecting Cities/Re-collecting Time”. The original locations of WD editions were seven wall displays of the ex-cinema venue of Croatian Cinematheque located at the different places in downtown Zagreb. From 2010, Wall Displays have grown into a separate and autonomous project ZAGREB PARAFERNALIE. 
Wall Displays are a visible part of our research and reflection on the city, public and private space, urbanity, co-existence and identity.


TARGETED AUDIENCE OF THE PROJECT:
 • Random passers by but also the intentional readers 
 • Happy visitors of our weblog – http://zidnenovine.blogspot.com
 • Professional community: urban anthropologists, art historians, sociologists, urban narrators, architects and urban planners 
 • Archivists of intangible (urban) heritage and spatial/social and architectural heritage


THE NUMBER OF WALL DISPLAYS/LOCATIONS:
Wall Displays boxes are positioned in 8 different location in the public space in the city of Zagreb.

THEMATIC FRAMEWORK
This project is thematically focused on:  the everyday day life events, micro and macro memory narratives linked to the area around the Wall Display boxes and/or WD are metahphorically percevied as "windows" into other spaces, cities and worlds. We are interested in interdiciplinary and/or artistic perspectives and perceptions of the following themes: transformation of the city, issues of the politics of remembrance, political acts and media presence in the public space.

PROJECT METHODOLOGY
Wall Displays are based on the approach to the listed thematic guidelines and they also develop hyper textual models of reading the city, alternative cartography, construction of the place of remembrance and tactics of constructing the collective.

WHAT WE ARE LOOKING FOR:

Integral and creative Author concept of the whole Edition of Wall Displays in which each of the eight locations (displays) content is treated separately within the proposed Edition.


TO WHOM THIS CALL IS ADDRESSED: 
This open call is open to everybody, but also to visual and new media artists same as to researchers in Humanities (Ethnology, Sociology, Philosophy, Politology) and to interdisciplinary teams (Wall Display communicate equally through text and image). If the accepted proposition is based on the humanistic approach to the research of the city and candidate does not have background in design, the organizers will enable a collaboration with a designer.
This open call is also open to performance artist and the projects that rethink Wall Displays locations as a space for perfomative actions in the public sphere. In this case – Wall Displays edition could be presentation of documentation of performed actions in the public space and could be produced in collaboration with designer enabled by the organizers.

Application must include:
1. textual explanation of the concept and motivation (up to 1800 characters)
2. proposal sketches in jpg. or pdf.- format
3. CV of artist / author
4. Portfolio (optional)

Application may include:
1. Portfolio of artist / author 
2. Concept of promotion of entire Edition (the proposal of the scenario events ...) 
3. Possible concept of events related to a particular location or a complete edition as space-social intervention within the urban fabric

Required documents should be sent by email until March 20th, 2014 to bacaci.sjenki@ gmail.com and the email should be titled "Shadow Casters open call + surname".
Additional questions could be send to bacaci.sjenki@gmail.com

Wall Displays size: click here

The authors of the selected projects will be notified by April 1st 2014. In case some of the selected authors are not based in Zagreb the conversation will be held via Skype.

Members of the jury: Marko Golub, Ana Janjatović, Ivan Klisurić, Sandra Uskoković & Leo Vukelić

The cost of production of selected Wall Displays editions will be covered by Shadow Casters and the selected authors will be awarded with honorarium in the amount of 500€ (gross amount).

Realization plan for the selected edition is arranged individually with the Wall Displays project coordinators.
For authors living outside of Croatia/Zagreb can be organized a preliminary fieldwork research lasting for a week  Organizers will cover accommodation expenses and help author/s to find additional funding
For authors living outside of Zagreb, Shadow Casters will cover part of travel expenses as well. During the period of finalization of the project and the promotion of the edition, authors are obliged to be in Zagreb.

Wall Displays project coordinators: 
Shadow Casters Executive Board (Alma Sartori, Barbara Blasin, Boris Bakal, Milan Žerjav and Miran Jurić)
Initial concept of Wall Displays project: Boris Bakal
Editorial board: Boris Bakal, Mare Šuljak and one member of the Jury

Editors, authors and associates of previous Wall Displays editions: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Nikolas Defteros, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica, Maja Genc Kalogjera, Mihael Giba, Srećko Horvat, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Maria Kyriakou, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko.

Project supported by: Zagreb City Council for Education, Culture and Sport; Ministry for Culture Republic of Croatia

NATJEČAJ ZA NOVE PROJEKTE PROGRAMA "ZAGREB PARAFERNALIE – ZIDNE NOVINE" U 2014. GODINI – ROK 20.03.2014 
Rok prijave: 20.03. 2014. 
O projektu Zidne Novine:
Zidne  Novine započete su 2006. u 7 izloga/kaslića nekadašnje Kinoteke kao komunikacijski kanal - prozor nevidljivog (istraživačkog) dijela projekta Bacača sjenki “Bilježenje grada/Bilježenje vremena”. Od 2010. prerasle su u samostalni projekt ZAGREB PARAFERNALIE. ZN/ZP su vidljivi dio kontinuiranog istraživanja Bacača Sjenki o višeslojnom promišljanju grada, javnog i privatnog prostora, urbaniteta, suživota u gradu/državi te identitetu i dinamici odnosa pojedinca i zajednice.

Ciljana publika:
 • slučajni prolaznici/ce te namjerni čitatelji/ice
 • posjetitelji našeg bloga – http://zidnenovine.blogspot.com
 • stručna javnost: urbani antropolozi, povijesničari umjetnosti, sociolozi, urbani naratori, arhitekti i urbanisti
 • arhivari nematerijalne (urbane) baštine i prostorno-društvenog i arhitektonskog naslijeđa

Broj kaslića/lokacija:
8 ormarića Zidnih Novina nalaze se na 8 lokacija u zagrebačkom javnom prostoru.

Tematski pristup:
Zidne novine su tematski usmjerene na efemernost svakodnevnice, na mikro i makromemorijske narative vezane uz područja oko samih kaslića ili su pogled/otvori u druga mjesta, druge svjetove i druga vremena; zanima nas transformacija grada, kao i preispitivanje politika sjećanja, svakodnevnog političkog djelovanja te medijske prisutnosti u javnom prostoru.

Metodologija projekta:
Zidne Novine njeguju dokufikcijski pristup navedenim tematskim smjernicama, razvijaju modele hipertekstualnog iščitavanja grada, alternativnih kartografija, konstrukcije mjesta sjećanja i taktike konstrukcije kolektiviteta.

Što tražimo od predlagatelja:
Autorski koncept Edicije Zidnih Novina unutar kojeg se svaka od 8 lokacija kaslića Zidnih Novina tretira zasebno unutar predložene sadržajne cjeline.

Tko mogu biti predlagači:
Poziv je otvoren za sve, ali i za vizualne, odnosno novomedijske umjetnice/ke, za istraživače/ice humanističkog i društvenog smjera (etnologija, sociologija, filozofija, politologija), odnosno za interdisciplinarne autorske timove s obzirom na to što Zidne Novine komuniciraju podjednako i tekstom i slikom. Biti će prihvaćeni i prijedlozi bazirani na humanističkom pristupu istraživanju grada, a ako kandidat/kinja nema dovoljne dizajnerske kompetencije, organizatori će omogućiti suradnju s dizajnerom/icom.
Poziv je otvoren za i performativne umjetnice/ke, odnosno za ona rješenja koja lokacije kaslića Zidnih Novina promišljaju kao prostor performativnih akcija u javnom prostoru. U tom slučaju – edicija Zidnih Novina može biti osmišljena i na tragu dokumentacije akcija izvedenih u javnom prostoru u suradnji s dizajnerom/icom kojega omogućuju organizatori.

Što prijava mora uključivati:
 • tekstualno obrazloženje autorske koncepcije i motivacije (do 1800 znakova)
 • skice idejnog rješenja u jpg ili pdf formatu
 • životopis autora/ice
 • okviran plan realizacije edicije (najkasniji datum planiranog početka rada na ediciji je 15. svibnja 2014.)

Prijava može uključivati:
 • portfolio autorice/autora
 • koncept promocije (prijedlog mjesta, scenarij događanja...)
 • eventualni koncept događaja vezanih uz pojedinu lokaciju ili cijelu ediciju kao prostorno-društvene intervencije u gradu

Potrebni dokumenti šalju se elektroničkom poštom do 20.03.2014. na bacaci.sjenki@gmail.com, a u subjekt mail-a je potrebno napisati "Za natječaj ZN/ZP 2014_(+ prezime)".
Dodatni upiti o projektu/natječaju mogući su do 10.03.2014. na bacaci.sjenki@gmail.com.

Dimenzije Zidnih Novina: OVDJE

Autore/ice odabranih radova kontaktirat ćemo najkasnije do 01.04. ­­­­­­­­­­­­­­­­2014 te odmah krenuti u plan realizacije u dogovoru s uredništvom projekta Zidne novine. Ukoliko osoba nije iz Zagreba i nije u mogućnosti prisustvovati sastanku, razgovor ćemo obaviti putem interneta. Tada će biti dogovoreno vrijeme potrebno za rad na ediciji – konačni termin izvedbe i promocije pojedine edicije.

Žiri ZN/ZP 2014.: Marko Golub, Ana Janjatović Zorica, Ivan Klisurić, Sandra Uskoković, Leo Vukelić

Produkciju odabranih edicija pokrivaju Bacači sjenki, a odabrani/e autori/ce bit će honorirani sa 500 € bruto.

Plan realizacije edicije dogovara se odmah po objavi rezultata u skladu s predloženim planom realizacije koji su autori/ce dužni priložiti kao dio prijave. Planirani završetak projekta Zidne Novine za 2014. godinu je 17. studenoga 2014.
Za autori/ce koji/e borave van Hrvatske/Zagreba moguće je organizirati preliminarni "pregled terena" u trajanju do tjedan dana, a organizatori će osiguravaju troškove smještaja i puta
U periodu finalizacije projekta i promocije edicije, autori/ce su obavezni/e biti u Zagrebu o trošku organizatora.

Svi odabrani autori dužni su poštivati statut i etički kodeks Udruge Bacača sjenki za vrijeme sudjelovanja u projektu Zidne Novine.

PROJEKTNI INFO:
Voditelj projekta Zidnih Novina: Izvršni odbor Bacača sjenki (Alma Sartori, Barbara Blasin, Boris Bakal, Milan Žerjav i Miran Jurić)
Inicijalni koncept Zidnih Novina: Boris Bakal
Uredništvo: Boris Bakal, Mare Šuljak te jedan član žirija za projekte ZN.

Urednici, autori i suradnici prijašnjih edicija ZN: Ana Janjatović Zorica, Barbara Blasin, Bojan Mucko, Boris Bakal, Dalibor Kiseljak, Darko Fritz, Ema Szabo, Goran Novaković , Iva Kovač, Katarina Pejović, Josip Horvat, Maria Kyriakou, Maja Blažek, Maja Genc Kalogera, Mare Šuljak, Marita Stanić, Mihael Giba, Neven Petrović, Nikolina Butorac, Nikolas Defteros, Nives Sertić, Roko Crnić, Sonja Leboš, Srećko Horvat, Srećko Pulig, Tea Plepelić, Vanja Žanko, Vesna Vuković, Željko Serdarević