Wednesday, June 12, 2013

SHADOW CASTERS EXTEND DEADLINE FOR NEW EDITIONS OF WALL DISPLAYSDeadline: 20th of June 2013
Contact: bacaci.sjenki@gmail.com

Shadow Casters Wall Displays are equally addressed to random passers but also to the intentional readers: Wall Displays boxes are positioned in 8 location in the publicspace in the city of Zagreb.

This project is thematically focused on: the ephemerality of the everyday chain of events, micro and macro memory narratives linked to the area around the Wall Display boxes, transformation of the city, the questioning of the politics of remembrance, political acts and media presence in the public space.

Wall Displays are based upon docufictional approach to the listed thematic guidelines and they also develop hyper textual models of reading the city, alternative cartography, construction of the place of remembrance and tactics of constructing collectivity.

Wall Displays edition assumes integral author's concept within which every location out of 8 Wall Displays boxes is treated as a part of substantial whole.

This open call is open to visual and new media artists but also to researchers in Humanities (Ethnology, Sociology, Philosophy, Politology) as well as to interdisciplinary teams (Wall Display communicate equally through text and image). If the accepted proposition is based on the humanistic approach to the research of the city and candidate does not have background in design, the organisers will enable a collaboration with a designer.

This open call is also open to performance artist and the projects that rethink Wall Displays locations as a space for perfomative actions in the public sphere. In this case – Wall Displays edition is presented through the documentation of performed actions in the public space and are produced in collaboration with designer enabled by the organizers.

Application includes:
1. textual explanation of the concept and motivation (up to 1800 signs)
2. proposal sketches in jpg or pdf format
3. CV
4. Portfolio (optional)

Necessary documents (and further questions) should be sent by email until 20th of June 2013 to bacaci.sjenki@gmail.com and the email should be titled "Shadow Casters open call".

WallDisplays size: 100x70 cm

The authors of the selected projects will be contacted by 1th of July 2013. In case some of the selected authors are not based in Zagreb the conversation will be held via Skype.


The production of selected Wall Displays editions will be covered by Shadow Casters and all of the selected authors will be given honorarium.

Realisation plan for the selected edition is arranged individually with the Wall Displays project coordinator.
For authors living outside of Croatia/Zagreb it is possible to organise a preliminary fieldwork research lasting for a week. Organisers will cover accommodation expenses. For authors living outside of Zagreb Shadow Casters will cover part of travel expenses as well. During the period of finalisation of the project and the promotion of the edition, authors are obliged to be in Zagreb.

Wall Displays project coordinator: Bojan Mucko
Initial concept of Wall Displays project: Boris Bakal
Editors, authors and associates of previous Wall Displays editions: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Nikolas Defteros, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica, Maja Genc Kalogjera, Mihael Giba, Srećko Horvat, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Maria Kyriakou, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko.

Bacači sjenki odlučili su produžiti rok za prijavu na natječaj Shadow Casters

Rok prijave produžen do 20. lipnja 2013. 
Kontakt: bacaci.sjenki@gmail.com


Pozivamo sve zainteresirane vizualne, novomedijske, performativne umjetnike/ce i humanističke istraživače/ice na predlaganje koncepta unutar site-specific projekta urbane memorije Zidne Novine (u ormarićima za kino plakate nekadašnje zagrebačke Kinoteke). 
Zidne novine Bacača sjenki adresirane su podjednako i slučajnim prolaznicima/cama i namjernim čitateljima/icama: kaslići Zidnih Novina nalaze se na 8 lokacija u zagrebačkom javnom prostoru. Projekt je tematski usmjeren na efemernost događajnosti svakodnevnice, mikro i makro memorijske narative vezane uz područja oko samih kaslića, transformaciju grada, preispitivanje politika sjećanja, političkog djelovanja i medijske prisutnosti u javnom prostoru.

Zidne Novine njeguju dokufikcijski pristup navedenim tematskim smjernicama, razvijaju modele hipertekstualnog iščitavanja grada, alternativnih kartografija, konstrukcije mjesta sjećanja i taktike konstrukcije kolektiviteta.

Jedna edicija Zidnih Novina podrazumijeva krovni autorski koncept unutar kojeg se svaka od 8 lokacija kaslića Zidnih Novina tretira kao dio sadržajne cjeline.

Prijava uključuje:
  1. tekstualno obrazloženje autorske koncepcije i motivacije (do 1800 znakova)
  2. skice idejnog rješenja u jpg ili pdf formatu
  3. životopis
  4. portfolio (opcionalno)
Potrebni dokumenti (kao i dodatne upite) šalju se elektroničkom poštom do 20. lipnja 2013. na bacaci.sjenki@gmail.com, a mail je potrebno nasloviti s "natječaj Zidne Novine".

Dimenzije Zidnih Novina: 100x70 cm

Autori/ce odabranih radova kontaktirat ćemo najkasnije do 1. srpnja 2013. Ukoliko osoba nije iz Zagreba i nije u mogućnosti prisustvovati, razgovor ćemo obaviti putem Skypea (internetskog konferencijskog sučelja).


Plan realizacije edicije dogovara se individualno s voditeljem projekta Zidnih Novina.
Za autori/ce koji/e borave van Hrvatske/Zagreba moguće je organizirati preliminarni "pregled terena" u trajanju od tjedan dana, a organizatori će im pokriti troškove smještaja. Autorima/icama iz Hrvatske koji borave van Zagreba, Bacači Sjenki će pokriti dio troškova putovanja. U periodu finalizacije projekta i promocije edicije, autori/ce su obavezni/e biti u Zagrebu.

Voditelj projekta Zidnih Novina: Bojan Mucko  
Inicijalni koncept Zidnih Novina: Boris Bakal

Urednici, autori i suradnici prijašnjih edicija ZN: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Nikolas Defteros, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica, Maja Genc Kalogera, Mihael Giba, Srećko Horvat, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Maria Kyriakou, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko.