Saturday, August 16, 2014

POZIV/NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA - ZIDNE NOVINE 2015.

NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA 2015

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU PRIJEDLOGA: 30. RUJNA 2014.

KONTAKT: bacaci.sjenki@gmail.com
(For English version of the Call click: HERE)


UKRATKO O PROJEKTU ZIDNE NOVINE:  

Zidne  Novine nastale su 2006. godine kao neposredni komunikacijski kanal-prozor nevidljivog dijela istraživačkog umjetničkog urbanog projekta “Bilježenje grada/Bilježenje vremena” s građanima Grada Zagreba: izlaganjem autorskih radova (kuriranjem arhiva projekta BGBV) u 7 zidnih ormarića/ kaslića nekadašnjeg kina Hrvatske Kinoteke, u kojima su nekad stajale najave kino projekcija, plakati filmova, fotografije glumaca, a koji su u međuvremenu, oduzimanjem prostora kina od strane Katoličke crkve, izgubivši svoju funkciju, postali ruglo grada.


Namjera projekta BG/BV je da rekonceptualizira i re-interpretira "zaboravljenu" i marginaliziranu materijalnu i nematerijalnu urbanu baštinu grada Zagreba/Republike Hrvatske, te iznađe načine njezinog očuvanja i održivog korištenja.

Od 2010. godine Zidne novine su prerasle u samostalni intermedijalni projekt istraživanja urbanog hiperteksta -  ZAGREB PARAFERNALIJE.

Svake godine edicije Zidnih Novina se izlažu u 8 zidnih ormarića/kaslića - izvorno namijenjenih za program/plakate nekadašnje Hrvatske Kinoteke -koji su uglavnom smješteni u širem centru grada Zagreba.

Na temelju predloženih radova, žiri stručnjaka izabire do 5 edicija (sadržajno povezanih i oblikovanih umjetničkih radova za 8 zidnih ormarića/ormarića) ili prijedloga edicija umjetnika i umjetničkih timova iz cijelog svijeta.

Predloženi/izabrani radovi mogu biti dio istraživačkog procesa (prijedlog edicije) ili rezultat već završenog istraživačkog procesa i osmišljenog umjetničkog koncepta (edicija).

Zidne Novine vidljivi su dio kontinuiranog istraživanja Bacača Sjenki o promišljanju grada, javnom i privatnom prostoru, urbanitetu, suživotu i identitetu.

Tko mogu biti predlagači projekata:
Poziv je otvoren za sve, ali i za vizualne, odnosno novomedijske umjetnice/umjetnike, za istraživače/ice humanističkog i društvenog smjera (etnologija, sociologija, filozofija, politologija, urbana i kulturna teorije, urbana geografija i antropologija), odnosno za interdisciplinarne autorske timove s obzirom da Zidne Novine komuniciraju podjednako i tekstom i slikom. Biti će prihvaćeni i inovativni prijedlozi bazirani na humanističkom pristupu istraživanju grada koji traže (osim obaveznog osnovnog vizualnog prijedloga) i daljnju razradu u oblikovanju.
Prioritet su ideje koje sadrže „realističan“ potencijal za izvedbu ili daljnje istraživanje, kao i razvoj za buduću implementaciju.


Posebna napomena: Članovima ULUPUH-a i  HDD-a izlaganje u okviru projekta Zidne Novine računa se kao godišnja izložba za status samostalnog umjetnika.


Smjernice natječaja:

Tematske smjernice:
Zidne novine su tematski usmjerene na urbane fenomene kao i efemernost urbane svakodnevnice, nove memorijske urbane mape, na mikro i makromemorijske narative vezane uz područja oko samih kaslića ili su pak kao memorijske vizure ili vizionarske perspektive usmjerene u druga mjesta, druge svjetove i druga vremena. Tematski se također referiraju i ka složenijim pitanjima transformacije grada, kao i preispitivanju politike sjećanja, svakodnevnog političkog djelovanja te medijske prisutnosti u javnom prostoru.

Metodološke smjernice:
Zidne Novine promiču i podržavaju dokufikcijski pristup kroz gore navedene tematske smjernice, te razvijaju modele hipertekstualnog iščitavanja grada, alternativnih kartografija, konstrukcije mjesta sjećanja i taktike konstrukcije kolektiviteta.

Što tražimo od predlagatelja:

Cjeloviti, interdisciplinarni autorski koncept edicije Zidnih Novina unutar kojeg se svaka od 8 lokacija zidnih ormarića/kaslića Zidnih Novina tretira kao samostalna sadržajna jedinica unutar predložene sadržajne (konceptualne) cjeline.

Link na googlemaps lokacija ormarića/kaslića: OVDJE

Što prijava mora uključivati:

 • naslov rada/projekta
 • kratko tekstualno obrazloženje autorske teme, koncepcije i motivacije - do 90 riječi
 • opis projekta – do 300 riječi
 • vizualno oblikovanje idejnog rješenja (skice/crteži, grafički prilozi  idejnog rješenja – crtež/skice mogu biti crtani ručno i/ili na računalu) u pdf, jpg ili drugom grafičkom formatu - najviše 10 stranica
 • metodologija rada: obrazloženje istraživačkog procesa razrađeno po fazama uključujući izvore i metode – ako se radi o već završenom istraživanju opis pojedinih faza; ako se radi o istraživanju koje tek treba uslijediti nužno je navesti sve faze detaljno, očekivane rezultate, detaljan akcijski i terminski plan – do 1500 riječi
 • modus prezentacije rada/edicije (vrsta medija i njegov izvedbeni potencijal) – do 100 riječi
 • opis ciljane skupine autorske edicije – do 100 riječi
 • životopis autora/ice projekta/edicije; opis tima projekta/edicije (način suradnje) – do 150 riječi
LINK NA ON-LINE PRIJAVNICU: OVDJE

Prijava može uključivati:
 • Suradnju projekta sa lokalnom zajednicom (građani, mjesni odbori, škole i institucije koje gravitiraju pojedinom ormariću/kasliću/zoni, itd.)
 • Projektne prijedloge koji na duhovit i inovativan način žele privući pogled i pažnju prolaznika – oblikovanjem, sadržajnom inovativnošću, specifičnim uvidom, događajnošću koja je dio edicije/projekta, ili korištenjem novih tehnologija.
 • Nisu isključeni projekti koji se žele "proširiti" u druge prostore, medije ili partnerstva.
Link na dimenzije 8 kaslića ormarića: OVDJE 

Posebna napomena: autorske prijave bez predložene vizualne razrade (barem jednog od ormarića/ kaslića) smatrat će se nepotpunim (mogućnosti prezentacije: skica/crtež, kolaž, animacija, itd.).

Produkcija:

Produkciju (u nastavku detaljno opisano) odabranih edicija pokrivaju Bacači sjenki, a odabrani/e autori/ce (autorska grupa) bit će honorirani sa 600 € bruto po pojedinom autorskom projektu. Od autora (autorske grupe) se očekuje da samostalno i o svom trošku provedu proces istraživanja kao i grafičku/vizualnu obradu/prezentaciju natječajnog rada.

Produkcija obuhvaća:
 • rad uredništva sa autorima na doradi predložene edicije te suradnju na konceptualizaciji projekta; 
 • pomoć u administriranju projekta i pomoć u organizaciji istraživanja: pomoć u traženju dodatne stručne pomoći ili ekspertize; tisak i postavku kompletne edicije;
 • kompletan PR edicije: konferencija za press i predstavljanje edicije, tisak letka edicije ili knjižice, slanje poziva medijima te obavijesti na našu mejling listu od preko 6000 adresa;
 • po dogovoru fotografiranje ili obradu fotografija za ediciju; nabavku rekvizite ili dodatne opreme za ediciju;
 • u iznimnim slučajevima: ko-dizajn edicije;
 • za autore izvan Zagreba produkcija obuhvaća i:  boravak u Zagrebu do 10 dana za pripreme na lokacijama - u iznimnom slučaju Bacači će pokriti i troškove puta ili pomoći oko dodatnog nalaženja sredstava za taj put);

Igor Kuduz, Leila Topić, Mare Šuljak, Sandra Uskoković i Boris Bakal

Uredništvo ZN/ZP 2015.: 
Boris Bakal, Mare Šuljak, Sandra Uskoković.

Važna napomena:
Odluka o odabranim projektima je konačna i nažalost nismo u mogućnosti ulaziti u korespodenciju na temu neprihvaćenih projekata zbog velikog broja pristiglih prijava.Potpore projektu Zidne Novine i Bacačima Sjenki:

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (trogodišnja projektna potpora)
Zaklada Kultura Nova
Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva
Ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba

OPEN CALL - WALL DISPLAYS 2015

OPEN CALL FOR PROPOSALS OF PROJECTS 2015
DEADLINE: September 30, 2014
Contact: bacaci.sjenki@gmail.com


(za hrvatsku verziju poziva kliknite: OVDJE)

Short description of the project WALL DISPLAYS:   
The WD project began in 2006 as a direct communication channel of the invisible part of the urban research project “Re-collecting Cities/Re-collecting Time” (RCRT) in collaboration with the citizens of Zagreb by exposing the authors works (curating the archive of RCRT project) within the 7 wall displays of the ex-cinema venue of Croatian Cinematheque that were originally used for display of movie shows announcements, film posters, photographs of actors, but which have been estranged on behalf of Catholic church in 1990s and have become marginalized and neglected urban "non-places".

The intention of RCRT project was to re-conceptualize and reinterpret the "forgotten" and marginalized tangible and intangible urban heritage and to find to ways of its preservation and sustainable reuse.

Since 2010, WD have grown into a independent intermedia project of research on urban hypertextuality i.e. ZAGREB PARAFERNALIE.

Each year the WD editions are exhibited within 8 wall displays of ex Croatian Cinematheque that are located and spread out within city center of Zagreba.
Based upon the submitted applications, the jury of experts are selecting up to five editions (content-wise connected and shaped artistic works for 8 wall displays) or the proposals of editions created by artist and artistic teams worldwide. Submitted works can be a part of the research process (the proposal of edition) or the result of the completed research process and artistic concept (the edition ).

WD are a visible part of Shadow Casters constant research and reflection on the city, public and private space, urbanity, co-existence and identity.


Guidelines:
Thematic guidelines:
The Wall Displays are addressing the themes such are urban phenomenons and the ephemeral everyday urban life, new memory urban maps, micro and macro memory narratives that are related to the areas close to the wall displays or memory /visionary perspectives oriented to "other places, world or times". They are also dealing with the complex problems of urban transformations, reinvestigating the politics of memory, everyday political activities and media coverage in public spaces.

Methodology of the WD project:
Wall Displays are encouraging the docufiction approach through the above mentioned thematic guidelines, while simultaneously developing the models of double reading of city hyper- textuality, alternative cartographies, construction of memory places and the tactics of collective construction.

Eligibility for the WD project:
The call is open for all, but in particular for visual i.e. new media artists; researchers in humanities (ethnology studies, sociology, philosophy, urban and cultural studies, urban geography and anthropology) i.e. for interdisciplinary authorial teams considering that Wall Displays are communicating with audience both with text and image. 
We will also accept: innovative proposals based on humanistic approach in urban research that are exploring (aside of the obligatory visual proposal design) further elaboration in visual design. 
Our priority are ideas that contain "realistic" potencial for execution or further research as well as those for development of future implementation.

What we ask from applicants:

The integral, interdisciplinary authorial concept of the Wall Display Edition that treats each of 8 wall display locations as a separate content unit within the proposed concept unity.
Link on googlemap of eight location of Wall Displays.

The submission proposal must contain:
 • The title of the work /project 
 •  Short textual explanation of the authorial theme, concept and motivation – maximum 90 words 
 • Description of the project  – maximum 300 words
 • Visual design of concept idea  (sketches, drawings, graphics in jpg or pdf format or some other format – drawings/sketches can done electonically or manually ) -10 pages maximum  
 • Methodology: explanation of the research process elaborated by phases inclucing the resources and methods – description of each phase if the research process is completed ; detailed description of all phases, expected results, detailed action plan and time line if the research process is in developing process. 
 • Presentation mode of the work/edition (type of media and its performative potential ) maximum 100 words 
 • Targeted groups of the public – maximum 100 words 
 • Author' biography; description of the project team (modes of collaboration) – maximum 150 words 
LINK TO ON-LINE APPLICATION: HERE

The submission proposal could contain:
 • Collaboration of the project with local community (citizens, community councils, schools and institutions in the vicinity of Wall Displays )   
 • Project proposal that in a witty and innovative way want to attract the attention of passers by – either by its design, innovative content, specific insight or by using the new technologies.
 • Project that are collaborating with other media and partners are not excluded. 

Link to dimensions of Wall Displays: HERE

Important notice: the submission proposals that do not contain visual design elaboration (at least for one single wall display) will be considered incomplete (modes of presentation: sketches, drawings, patchwork, animation, etc.)

Production: 
Production of the selected works/editions will be covered by Shadow Casters, and selected authors will be awarded with 600 Euros gros amount per project. Still, the authors (project teams) are expected to cover the expenses of research process and visual design layout/presentation at their own cost.

The production is covering: 
 • the collaboration of the editorial committee with the authors with respect to the development of proposed edition and conceptualization of the project; 
 • assistance in administering the project and in research' organizing as well as with seeking additional expertise, publishing and exhibition of completed edition.  
 • entire PR of the Edition: press conference and presentation of the edition, publishing of the Edition' flyer or brochure, announcement to the media and our mailing list (with over 6000 email addresses)
 • editing of the photographs for the edition, supply of the props or additional equipment upon mutual agreement 
 • in exceptional cases: co-design of the Edition ;
 • for the authors who reside outside Zagreb, the production is covering: accommodation in Zagreb up to 10 days for the field work – in exceptional cases Shadow Casters will cover travel expenses or assist in seeking additional travel grant.


Editorial committee of Wall Displays (WD) 2015: 
Boris Bakal, Mare Šuljak, Sandra Uskoković.

Important notice: Decisions are final and we hope you understand that, due to the anticipated high volume of applications, unfortunately we cannot enter into any correspondence regarding unsuccessful applications.